bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Wprowadzenie

Fundacja, jako podmiot sektora pozarządowego, dysponuje informacjami publicznymi jedynie w zakresie, w jakim dysponuje środkami publicznymi. Innymi słowy, Fundacja, w przeciwieństwie do organów władzy publicznej, faktycznie posiada informacje niepubliczne, czyli takie które nie mają statusu informacji publicznej. Informacja niepubliczna, o ile nie jest chroniona żadną tajemnicą, może, ale nie musi zostać udostępniona przez Fundację.

Udostępnianie informacji publicznej, która nie została udostępniona w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Fundacji Court Watch Polska, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeśli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana na wniosek pisemny.

Sposób dostarczenia wniosku

Wnioski o udzielenie informacji publicznej można przesłać za pośrednictwem:

• poczty elektronicznej na adres: b.pilitowski[at]courtwatch.pl ([at] należy zastąpić znakiem @)

• poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Court Watch Polska, ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Toruń

Wniosek można napisać w dowolnej formie. Powinien jednak zawierać:

1. precyzyjne wskazanie, jaka informacja ma zostać udostępiona

2. w jakiej formie ma zostać udostępniona (np. skan, wiadomość e-mail, ksero, etc),

3. miejsce, gdzie ma zostać dostarczona (np. adres e-mail, adres pocztowy, etc - w razie wniosków bez takiego wskazania, odpowiadamy na adres/adres mailowy, z którego wniosek został wysłany).

Jeśli forma udostępnienia informacji wskazana przez wnioskodawcę nie jest możliwa do zrealizowania z przyczyn technicznych, powiadamia się o tym wnioskodawcę z propozycją innej formy udostępnienia. Informacja zostaje udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wskazania innej, dostępnej formy przez wnioskodawcę,.

Wnioskodawca może także zostać zobowiązany do uzupełnienia danych, w przypadku konieczności wydawania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji.

Forma załatwienia wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

1. udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku

2. decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w przypadku tajemnic ustawowo chronionych)

3. decyzja o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej (w przypadku braku możliwości dostarczenia informacji wnioskodawcy, braku możliwości kontaktu z wnioskodawcą, decyzji wnioskodawcy o wycofaniu wniosku w przypadku konieczności poniesienia dodatkowych, ponadpostawowych kosztów)

Terminy załatwienia wniosku

1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ewentualne koszty

1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępnie do informacji publicznej, dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

2. W przypadku, gdy udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie przez Fundację dodatkowych kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

3. O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba, że dokona on zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej lub umarzających postępowanie o udostępnienie informacji publicznej przysługuje prawo złożenia wnioksu o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku braku odpowiedzi na wniosek, lub gdy wnioskodawca nie zgadza się z klasyfikacją informacją jako informacji o innym charakterze niż publiczna, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na bezczynność lub (w przypadku kolejnej odmowy po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) na prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Fundacji Court Watch Polska.Opublikował: Bartosz Pilitowski
Publikacja dnia: 05.12.2015
Podpisał: Bartosz Pilitowski
Dokument z dnia: 23.11.2015
Dokument oglądany razy: 717