bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut Fundacji Court Watch Polska

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Court Watch Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Bartosza Pilitowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Eska-Królikowską w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 21/2, w dniu 22 marca 2010 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw sprawiedliwości.

§ 3

Fundacja może posługiwać się skrótem Fundacja CWP i FCWP. Nazwa i skrót Fundacji korzystają z ochrony prawnej.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaczenia i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizacji celów Fundacji.

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:
1. działalność na rzecz urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego;
2. działalność edukacyjna i naukowa w zakresie prawa, praworządności i wymiaru sprawiedliwości;
3. działalność na rzecz poprawy jakości prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości;
4. poprawa świadomości prawnej społeczeństwa;
5. propagowanie i organizowanie wolontariatu;
6. działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
7. upowszechnianie i wprowadzanie w życie idei i metod sprawiedliwości naprawczej;
8. przeciwdziałanie wykluczeniu osób stykających się z wymiarem sprawiedliwości, w tym readaptacja skazanych.

§ 8

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:
1. propagowanie aktywności obywatelskiej w dziedzinie wspierania i nadzorowania pracy wymiaru sprawiedliwości;
2. upowszechnianie oraz ochrona praw i swobód uczestników postępowań przed organami wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności praw sprawców, ofiar i świadków przestępstw;
3. propagowanie, organizowanie i realizowanie obywatelskiego monitoringu sądów;
4. zbieranie, przetwarzanie i analizowanie obserwacji osób uczestniczących w obywatelskim monitoringu sądów;
5. prowadzenie szkoleń;
6. prowadzenie badań, prac rozwojowych i wdrożeniowych;
7. prowadzenie portali internetowych;
8. działalność wydawnicza;
9. organizowanie konferencji i sympozjów;
10. prowadzenie mediacji;
11. organizację kar ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych;
12. współpracę z organami państwa – zwłaszcza instytucjami wymiaru sprawiedliwości, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 9

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o zbieżnych celach, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
3. Decyzję o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2 bądź o wystąpieniu z nich, podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 10

1. Fundacja może powołać jednostki organizacyjne i terenowe.
2. Do koordynowania pracy jednostki organizacyjnej lub terenowej Zarząd może powołać kierownika lub dyrektora odpowiedzialnego za reprezentację i prowadzenie spraw danej jednostki.
3. Powołanie i odwołanie kierownika lub dyrektora jednostki terenowej oraz określenie zakresu obowiązków oraz zakresu pełnomocnictwa na tym stanowisku następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji.

Rozdział 3

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz środki finansowe, rzeczy ruchome i nieruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 12

1. Fundacja nie wykorzystuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
2. Fundacja nie kupuje towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wchodzące w skład organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków oraz zapisów;
b. dotacji, subwencji oraz grantów;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z majątku Fundacji;
e. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego;

§ 13

1. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie przekazuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 14

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział 4

Organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 16

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) realizacja celów statutowych Fundacji;
3) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
4) uchwalanie regulaminów;
5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
6) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
3. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji jest obowiązany do dnia końca roku opublikować na stronie internetowej Fundacji sprawozdanie z rocznej działalności Fundacji za rok poprzedni.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa albo śmierci członka Zarządu.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Zarządzie Fundacji.
4. Członków Zarządu Fundacji w celu rozszerzenia składu Zarządu lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Fundator.
5. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
6. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu i reprezentacją Fundacji, w tym zwrot kosztów podróży.

§ 18

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu, chyba że postanowienia statutu określają inną większość.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. Prezes Zarządu powiadamia o posiedzeniu członków Zarządu.

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

Rada Fundacji

§ 20

1. Fundator może powołać Radę Fundacji.
2. Radę Fundacji tworzą osoby zaufania publicznego.
3. Radę Fundacji tworzy co najmniej 3 członków.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje większością głosów wszystkich członków Rady. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Rada w sprawach należących do kompetencji Fundatora podejmuje decyzje większością 3/4 głosów.
5. Mandat Członka Rady ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci Członka lub odwołania przez Fundatora.
6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo.
7. Rada Fundacji jest ciałem doradczym, do którego zadań należy w szczególności:
1) propagowanie celów statutowych Fundacji;
2) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Radę Fundacji i Zarząd;
3) uczestnictwo w akcjach, wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
8. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
10. Tryb pracy Rady Fundacji określa regulamin uchwalony przez Fundatora.
11. W razie śmierci Fundatora:
1) do Rady Fundacji przystępują osoby, które w chwili śmierci Fundatora wchodziły w skład Zarządu Fundacji.
2) Rada Fundacji przejmuje kompetencje Fundatora.

Komisja Rewizyjna

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji i składa się z co najmniej trzech członków.
2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Fundator.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
8. Tryb działania Komisji Rewizyjnej może określać uchwalony przez nią Regulamin.
9. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) nadzór nad działalnością Fundacji;
2) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
10. Nieudzielenie absolutorium skutkuje koniecznością powołania nowego Zarządu Fundacji, w terminie do 3 miesięcy od podjęcia uchwały Komisji Rewizyjnej o nieudzieleniu absolutorium. Powołany w tym trybie Zarząd Fundacji nie może się składać w większości z osób, które pełniły funkcje w Zarządzie, któremu nie udzielono absolutorium.

Rozdział 5

Zmiana statutu Fundacji

§ 22

1. W sprawach zmiany statutu Fundacji właściwy jest Fundator.
2. Zmiany statutu nie mogą zawężać celów, określonych w akcie założycielskim, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie mógłby ulec cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji.
4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.Opublikował: Bartosz Pilitowski
Publikacja dnia: 03.12.2015
Podpisał: Bartosz Pilitowski
Dokument z dnia: 03.12.2015
Dokument oglądany razy: 777